,

MyPills: Scrivania | Work area | โต๊ะทำงาน

Photo by vincent_the_house | Instagram

ITA. La mia scrivania dei sogni non esiste sul mercato, o meglio, la scrivania che corrisponde ai miei bisogni deve essere realizzata su misura. Un po’ come quest’area lavoro, trovata sul profilo Instagram di vincent_the_house.

ENG. My dream desk does not exist on the market, or rather, the desk that matches my needs must be made to measure. A bit like this workspace, that we can found on vincent_the_house‘s Instagram profile.

THAI. โต๊ะในฝันของเราหาไม่ได้ในตลาด เพราะโต๊ะที่ตรงกับความต้องการของเราจะต้องบิ้วอิน คล้ายกับโต๊ะทำงานนี้ ที่เราสามารถพบได้ในโปรไฟล์ Instagram ของ vincent_the_house.

ITA. Si tratta di una scrivania molto profonda, che permette di suddividere il piano di lavoro su due livelli; su quello più alto si trova il computer, ad un’altezza ideale per mantenere una postura ergonomica.

Non sono convintissima però della finestra dietro lo schermo, più che altro perché quando si lavora al PC avere una fonte di luce davanti agli occhi, oltre a quella dello schermo, può rischiare di abbagliare.

Il piano della scrivania è bello spazioso, ed è possibile mettere tenere libero il livello più basso, per utilizzare comodamente la tastiera e il mouse, ed eventualmente avere posto per libri, documenti o agenda.

Accanto alla scrivania c’è una libreria aperta in ferro legno dove sono posti diversi libri e anche molti vasi con piante, che richiamano anche le altre decorazioni sulla scrivania.

Il verde è presente anche sul muro, in una tonalità di verde tendente al blu, molto rilassante. Anche lo schermo del PC è decorato con un’immagine di piante che aumenta l’idea natural-green dell’ambiente.

ENG. It is a very deep desk, which allows you to divide the worktop on two levels; on the highest one is the computer, at an ideal height for maintaining an ergonomic posture.

However, I am not very convinced of the window behind the screen, mostly because when you work on the PC having a light source in front of your eyes, in addition to that of the screen, can risk dazzling.

The desk top is quite spacious, and it is possible to put the lowest level free, to comfortably use the keyboard and mouse, and possibly have room for books, documents or agenda.

Next to the desk there is an open bookcase in iron wood where several books and also many vases with plants are placed, which also recall the other decorations on the desk.

Green is also present on the wall, in a very relaxing shade of green tending to blue. Even the PC screen is decorated with an image of plants which increases the natural-green concept of the room.

THAI. เป็นโต๊ะทำงานที่มีความลึกมาก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งท็อปได้สองระดับ ส่วนที่สูงที่สุดคือที่วางคอมพิวเตอร์ ในระดับความสูงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรักษาท่าทางที่เหมาะกับสรีระ

อย่างไรก็ตามเราไม่ค่อยมั่นใจในหน้าต่างด้านหลังหน้าจอ เพราะกลัวว่าจะมีแสงเยอะเกิน

โต๊ะทำงานกว้างมาก และสามารถวางระดับต่ำสุดได้โลงๆ เพื่อใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ได้อย่างสะดวกสบาย และมีที่ว่างสำหรับหนังสือและเอกสาร

ถัดจากโต๊ะทำงานมีตู้หนังสือที่ทำจากไม้และเหล็ก ซึ่งมีหนังสือหลายเล่ม และแจกันที่มีต้นไม้จำนวนมากวางอยู่ ซึ่งทำให้นึกถึงของประดับอื่นๆ บนโต๊ะทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีสีเขียวอยู่บนผนัง ในโทนสีเขียวที่ผ่อนผสมสีน้ำเงิน แม้แต่หน้าจอพีซีก็ยังตกแต่งด้วยภาพต้นไม้ ซึ่งเพิ่มคอนเซ็ปท์ สีเขียวธรรมชาติของห้อง

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *